Една различна визия за света и младите хора

Блян за романтика, цветя и космос

Мисия на неправителствената организация

Насърчаване на младите хора към по-активно гражданско участие посредством работа в уеб медия/радио, повишаване знанията им в посока на устойчивото развитие, създаване на инициативи за свободното им време. По-голяма информираност на младежи от региона и страната относно европейското гражданство, функциониращи програми и платформи на ЕС насочени към младите хора.

Цели на организацията

Основните области, в които Сдружението си поставя  
конкретни цели са: опазване на околната среда, култура и изкуство,  
опазване на историческо наследство на страната, дейности свързани  
с младежта и гражданското общество като цяло, интеграция на  
маргинализирани групи хора и малцинствени етнически общности,  
семейно планиране, здравно образование и превенция, спорт и  
здравословен начин на живот.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info